توقف تولید هواپیمای ۷۳۷مکس؛ تُرکیش از بوئينگ خسارت می‌گیرد

1