آیا نیروگاه‌ها در تامین برق پیک ۹۹ سربلند بیرون می‌آیند؟

در حال حاضر ۶۷۴ مورد تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی به ظرفیت ۹۷ هزار و ۸۰۰ مگاوات در حال انجام است و پیش‌بینی شده که این برنامه تا اردیبهشت سال آینده به پایان برسد تا شاید نیروگاه‌های تامین برق در سال ۹۹ سربلند بیرون آیند.

مهندسان برق قربانی خطاهای انسانی (مدیریتی)

فقط ۸ مهندس برق از سه دانشگاه صنعتی شریف، خواجه نصیرالدین طوسی و علم و صنعت در بین کشته شده‌های هواپیمایی اوکراین گزارش شده است. در اینجا انگار مهم نیست خطای انسانی (مدیریتی) منجر به کشته شدن چند مهندس برق یا چند ایرانی شده باشد مهم این است که شما مدیران حاضر نیستید بپذیرید سیستمی که بجای پذیرفتن مسئله و …

مقایسه درصد تلفات شبکه برق ایران با سایر کشورها

بر اساس آمار، میانگین جهان در میزان تلفات شبکه انتقال توزیع و فوق توزیع برق، ۸.۳ درصد شناخته شده و ایتالیا کم‌ترین میزان تلفات با عدد ۷.۰ درصد و عراق با عدد ۵۰.۶ درصد، بیش‌ترین میزان تلفات برق را دارند.