افت خرید صنعتی از آلمان؛ قدرت اقتصادی اول اروپا با «فقر تولید» روبروست

1