کاهش ۵۵۰ تومانی نرخ دلار؛ نطق ترامپ ریال ایران را تقویت کرد

1